Op zoek naar een professional gezien vanuit het thema hoogbegaafd?

Naar de zoekfunctie

WIJzer dankzij biedt een platform aan hoogbegaafden om de kans op ontwikkeling voor hen te vergroten. Want goede bruggenbouwers heb je nooit genoeg!

WIJ bouwen bruggen waar anderen beren zien en verbinden verschillende disciplines die op het 1e gezicht misschien niets met elkaar te maken hebben. Maar als je verder kijkt, zijn het juíst die bruggen die ervoor zorgen dat mensen antwoord vinden op hun vragen over hoogbegaafdheid. Dankzij het bouwen van deze bruggen kunnen we dit met én vóór iedereen realiseren die hiermee te maken heeft. Vanuit verschillende achtergronden vullen we elkaar aan en kijken we naar wat wél kan op een positieve manier. Of jezelf nu te maken hebt hoogbegaafdheid of iemand in je omgeving.

#samendewijste

Meer info
Meer info
Hoogbegaafden die samenwerken

Wijzer dankzij verbindt

Wij informeren en verbinden (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden. Dat doen we met bijeenkomsten, een online community en het plaatsen van artikelen over hoogbegaafdheid.

Wij kijken net als Stichting hoogbegaafd! verder dan een IQ-score: een hoogbegaafde is een hoogbewust persoon, soms ontestbaar. We benaderen hoogbegaafdheid als een positieve kwaliteit.

Wat is hoogbegaafd?

Als hoogbegaafd gelden traditioneel die leerlingen die een IQ van 130 of hoger hebben. Maar hoogbegaafdheid behelst volgens veel wetenschappers meer dan alleen de cognitieve vaardigheden die een IQ-test meet. Denk in dit verband ook aan creativiteit en motivatie. Het is twijfelachtig of er ooit een definitie van hoogbegaafdheid zal komen die algemeen geaccepteerd én objectief meetbaar zal zijn. Maar uiteindelijk gaat het ons ook niet om definities, maar om het onderwijs waaraan ‘excellente’ en ‘talentvolle’ leerlingen behoefte hebben.

Kijk voor kenmerken
Hoogbegaafden die samenwerken

Aantal hoogbegaafde leerlingen

We spreken van hoogbegaafdheid als een kind op basis van zijn bijzondere talenten speciale begeleiding nodig heeft. De ervaring leert ons dat wanneer we de strenge IQ definite (IQ 130) hanteren, dit ongeveer 3% van de kinderen betreft, maar dit getal kan natuurlijk per school variëren. Dit betekent dat in een gemiddelde groep op een gemiddelde basisschool ten minste één leerling hoogbegaafd is. En zo krijgt elke school en elke leerkracht met dit fenomeen te maken. We hanteren echter liever een ruimere definitie, waardoor we ook onderpresteerders in beeld krijgen. IQ-tests en schoolprestaties zijn goede indicatoren, maar als methoden om hoogbegaafde kinderen te identificeren geenszins waterdicht.

Hoogbegaafde kinderen neigen meer dan gemiddeld tot onderpresteren. Dit kan allerlei, soms zeer moeilijk herkenbare vormen aannemen. Misdiagnose is dan ook soms een probleem. Adaptief toetsen is nodig waarbij deze twee vragen het uitgangspunt zijn: “hoe snel leren deze kinderen?” en “welke strategieën gebruiken ze?”

Strategische keuze

De diversiteit binnen de groep hoogbegaafden is zeer groot en afhankelijk van hun specifieke talenten en persoonlijkheden, vragen hoogbegaafden meer of minder begeleiding in een voor hen zinvolle vorm. Een leerling met een IQ van 125 heeft een heel andere onderwijsbehoefte dan een leerling met een IQ van 145. Daarom kan niet elke school alle hoogbegaafden helpen. Scholen en hun bovenschoolse bestuur moeten dus beslissen welke hoogbegaafden zij op welke locatie welke arrangementen aanbieden.

De ondersteuning kent grofweg vier varianten:

  • De begeleiding binnen de normale groep met instrumenten als compacten, versnellen en verrijken.
  • Een paar dagdelen per week onderwijs in schoolse of bovenschoolse PLUS-groepen.
  • Versnellen, groep overslaan.
  • Voltijds hoogbegaafden-onderwijs, bijvoorbeeld in een Leonardo-groep of aan een Leonardo-school.

Passend onderwijs

Wij menen dat hoogbegaafden zoveel mogelijk in normale groepen onderwezen moeten worden. Leerkrachten kunnen door compacten en verrijken het onderwijs voor hoogbegaafden veeleisender en interessanter maken. Handelingsgericht werken is het uitgangspunt. De kinderen blijven in hun eigen sociale omgeving en zij leren communiceren met normaal-begaafden, wat voor hoogbegaafden één van de grootste uitdagingen in het leven is. Indien een goede doorgaande lijn gegarandeerd kan worden kan men versnellen. Versnellen kan echter nooit zonder verrijking.

PLUS-groepen

Als uitermate belangrijk beschouwen wij echter een combinatie van begeleiding binnen de groep én participatie in zogenaamde PLUS-groepen. In het gezelschap van andere hoogbegaafden kunnen deze leerlingen in een PLUS-groep een paar dagdelen per week vol gas geven. Dat komt hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook hun welzijn ten goede.

Dubbel bijzonder

Er zijn echter ook dubbel bijzondere kinderen. Zij hebben kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen, werken inconsistent, presteren gemiddeld of minder (mogelijk als gevolg van een onderliggend leerprobleem), verstoren het onderwijs en reageren zich soms af. Ook hier kunnen misdiagnoses een rol spelen.

Hoogbegaafden die samenwerken

Thuiszitters

Het gaat niet altijd goed met deze talentvolle kinderen. Ze zijn leerbaar maar passen soms niet in ons onderwijs. Het zijn kinderen die anders denken, voelen en leren. Ons onderwijssysteem heeft vaak geen antwoord op de vragen die deze kinderen stellen. In de onderwijspraktijk komen we dan ook veel onbegrip tegen bij leraren door een gebrek aan inzicht in de problematiek van deze kinderen. Dit resulteert in drop-outs en thuiszitters. Er is een risico dat ze buiten de maatschappij komen te staan. Volgens de onderwijsinspectie is dit aantal in 2019 weer gestegen. De handelingsverlegenheid van leraren op het gebied van onderwijs aan deze kinderen verhelpen is een belangrijke prioriteit (basiszorg), maar ook het voorkomen (preventie) van drop-outs en thuiszitters. Kennis van hoe deze kinderen leren en welk wegen voor hen open staan is cruciaal.

Publicaties inzien

Ervaringsdeskundigheid

Ontmoet mensen die weten waar je het over hebt en jou helpen met hun kennis en diensten. Een plek waar je elke vraag kunt stellen die je bezig houdt of waar je zelf je opgedane kennis kunt delen met anderen. Sluit je aan bij één van onze communities! Onderin deze pagina vind je de verschillende mogelijkheden. Momenteel hebben we de communities Autisme, Kindontwikkeling en Hoogbegaafdheid.

licht in de hand

Hoogbegaafd evenement

Hoogbegaafd is andersdenkend en niet hetzelfde als hoog intelligent

Teveel kinderen die hoogbegaafd zijn gedijen niet in het reguliere onderwijs.

Wist je dat teveel kinderen die hoogbegaafd zijn, niet tot bloei komen in het reguliere onderwijs? Sommige zitten hier door thuis! Vreselijk lijkt me dat. Dankzij deze situatie gaan creativiteit en talent hierdoor verloren.

Wat wordt er zoal op preventief gebied gedaan om uitval van deze kinderen uit het onderwijs te voorkomen en uitdaging te creëren?
Wat wordt er gedaan om hoogbegaafde drop-outs op te vangen als onderwijs geen optie meer is?

Jo Verlinden, expert in hoogbegaafdheid, neemt je mee in maximaal een uur online lezing en geeft je inzichten en denkt in oplossingen.

Meld je aan voor de lezing
Hoogbegaafden die samenwerken

Steun je ook ons initiatief?

Als SBBI-geregistreerde stichting zijn wij grotendeels afhankelijk van donaties in het uitvoeren en ontwikkelen van onze activiteiten. Jouw donaties zijn heel erg welkom en hard nodig.

We zetten hoog in op het gebruik van nieuwe media om op dynamische, interactieve en positieve wijze dit netwerk te onderhouden en informatie te verspreiden.

Steun ons

Meer informatie over onze communities

Samenwerkingsverbanden waar we trots op zijn!