Privacyverklaring2021-05-18T19:52:39+00:00

PRIVACY VERKLARING
1. Wat zijn persoonsgegevens?
Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld gezondheids- of financiële gegevens.

2. Welke gegevens verzamelen we?
Binnen WIJzer dankzij verzamelen we diverse gegevens van (mogelijke) klanten, leveranciers, websitebezoekers, professionals en vrijwilligers en derden indien nodig.

Wij verzamelen adressen via open bronnen welke we binnen onze zoeker opnemen.

3. Voor welke doeleinden hebben wij persoonsgegevens nodig?
WIJzer dankzij heeft persoonsgegevens van contactpersonen van bedrijven, (mogelijke) klanten, leveranciers, websitebezoekers, professionals en vrijwilligers nodig om haar werk goed te kunnen uitvoeren.

We gebruiken deze gegevens:
1. Voor het verlenen van ondersteuning
2. Voor het beantwoorden van vragen van betrokkenen en zo nodig derden
3. In het kader van de nakoming van wet- en regelgeving
4. Voor PR doeleinden/klantenbinding en communicatie over organisatie ontwikkelingen
5. Voor financiële administratie
6. Voor bedrijfskundige ondersteuning
7. Voor het loggen van gegevens

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
De bovengenoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat:

  • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is of
  •  de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of
  • de betrokkene (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer van de doeleinden die hierboven staan vermeld.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?
WIJzer dankzij gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met eigen medewerkers en in voorkomende gevallen stagiaires. En ook met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken, bijvoorbeeld een financiële dienstverlener of onze cloud /software leverancier.

Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht wordt met deze partij een verwerkingsovereenkomst getekend. Daarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

6. Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens?
WIJzer dankzij koppelt persoonsgegevens aan unieke codes (debiteuren- of personeelsnummer en/of klachtnummer) om communicatie mogelijk te maken. Dat is nodig om ons werk te kunnen doen. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor de werkzaamheden.

7. Welke rechten hebben betrokkenen?
Elke betrokkene heeft kosteloos het recht op inzage, verbetering, aanvulling, wissing, vergeten worden, beperking, overdraagbaarheid en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verzoeken en/of vragen aan de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) kunnen via e-mail worden ingediend.

8. Persoonsgegevens en digitale media
Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze websites vragen wij toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op 1 van onze websites invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag.  De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze websites verwerken we volgens deze privacyverklaring.

Ga naar de bovenkant